Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

КАРИЕРИ

Отворени позиции

Станете част от нашия екип.

АВИОДИСПЕЧЕР, въздушно обслужване

Ролята: Авиодиспечер, въздушно обслужване следи за коректното подаване на информация и координация между летищните служби, за регулярността на всички полети и за метеорологичната обстановка в района на Летище София; отговаря за правилното водене и паркиране на въздухоплавателните средства (ВС) по перона и маневрената площ; участва в авариийно-спасителна дейност; следи за безопасното движение по перона на всички видове СОТ; изготвя разписания за полетите и следи за тяхното спазване; предприема необходимите мерки за отстраняване на препятствия в района на летателното поле, застрашаващи безопасността на полетите; познава и експлоатира правилно техническите средства, предоставени за служебно ползване; отчита своевременно и пуска необходимите документи за извършване на допълнителните услуги на наземните оператори и авиокомпаниите на територията на Летище София.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

careers-img

РЪКОВОДИТЕЛ НА АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Ролята: Ръководителят на Авиационния Учебен Център (АУЦ) ръководи екипа и цялостната дейност на центъра; управлява програмата за обучение и осигурява нейното пълно съответствие с нуждите на вътрешните и външните клиенти; осигурява ефективност на обучението и непрекъснато подобряване на работата на АУЦ; организира и методически ръководи вътрешните обучители при изготвянето на плановете за обучение и материалите; развива компетентността на екипа на УВД съгласно националните и международните стандарти в областта на авиацията; ръководи подготовката на специализирани авиационни програми, свързани със стандартите в областта на летищната сигурност и летищните операции (съгласно изискванията на ICAO, IATA, JAA); координира и поддържа връзка с външни организации и органи.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

ЕКСПЕРТ ПО ОБУЧЕНИЕ, СТАНДАРТИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 

Ролята: Експертът по обучение, стандарти и нови технологии планира, организира, координира и наблюдава ежедневните операции за текущи и бъдещи обучения, за да се гарантира, че всички задължителни изисквания за обучение са изпълнени; изготвя цялата необходима документация за съответния курс; поддържа база данни за проведените обучения; участва активно в усъвършенстването на методите на обучение и работните процеси, в създаването на по-ефективна комуникация с различни отдели и внедряването на по-добро обслужване на клиентите; участва активно в разработването на нови проекти; актуализира уебсайта, блога, социалните канали и бюлетините.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Ролята: Главният експерт „Oрганизация и контрол на обучението“ ръководи цялостната дейност по контрола на качеството на провежданите курсове за обучение; контролира спазването на стандартите и изискванията /национални и международни/, по време на обученията; организира актуализацията на документацията, свързана с издаване на лиценз на Авиационния Учебен Център (АУЦ); извършва проверки на качеството, участва в одити; контролира изпълнението на последващите действия; изготвя наръчник за дейността на Авиационния учебен център и извършва всички необходими промени и допълнения в съответствие с действащото законодателство и международните изисквания; подпомага и контролира изготвянето на учебни програми.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК

ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

За отдел „Човешки ресурси“ SOF Connect търси да назначи ЕКСПЕРТ ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ПозициятаЕкспертът по човешки ресурси участва в дейности и проекти в различни области на човешките ресурси: набиране на персонал, набиране на служители, управление на трудовото представяне, обучение и развитие; оказва подкрепа на мениджърите при подбора, интервюирането и развитието на хора; подпомага разработването и прилагането на политики и процедури, свързани с човешките ресурси; участва в подготовката на вътрешни инициативи в областта на човешките ресурси, свързани с брандирането на работодателя, стажантска програма, ангажираност на служителите и др.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ТУК

 

ЕКСПЕРТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

СОФ Кънект обявява свободна позиция за длъжността „Експерт, здравословни и безопасни условия на работа“ в екипа на сектор „ ЗБУТ“ към Дирекция „Човешки ресурси, администрация и социални дейности”
Основната роля на „Експерт, здравословни и безопасни условия на работа“ e да организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ТУК

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗАТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗАТОР

Ролята:

Анализаторът на стратегии синтезира сложна информация в ясни изводи, като използва качествени и количествени методи; участва в подготовката и проследяването на проекти за стратегия и трансформация; участва в изпълнението на стратегическия план на летище София, като идентифицира и внедрява креативни предложения, както и проекти за реорганизация.  Той/тя участва в сложни междусекторни проекти; комуникира и работи по структуриран начин с всички организационни отдели, включително с висши ръководители и различни заинтересовани страни на летището.  Ролята на стратегическия анализатор ще се развие в управление на стратегически проекти и наблюдение на външни  консултанти.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

SOF Connect търси да назначи за оперативния си отдел

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

Задължения:

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ АСИСТЕНТ ще подпомага главния оперативен директор във всички ежедневни задачи, включително управление на графика му и филтриране на задачите му, изготвяне на протоколи от срещи, водене на бизнес кореспонденция, подпомагане при възлагане на обществени поръчки. Тя/той ще подготвя и разпространява кореспонденция, уведомления и формуляри, ще обработва документооборота като спазва поверителност, ще управлява комуникацията, включително електронната поща и телефонните разговори. Тя/той трябва да може да бъде преводач, когато се налага, и да комуникира и работи по структуриран начин с всички организационни отдели, включително с висши ръководители и различни заинтересовани страни на летището.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ТУК

ЮРИСТ(И)

За нашия правен отдел  „СОФ Кънект“ търси да назначи

ЮРИСТ(И) в организацията

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ТУК

КООРДИНАТОР ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

КООРДИНАТОР ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Позицията:

Координаторът по устойчиво развитие осигурява подкрепа за екологичните и социалните инициативи на SOF Connect, определени в стратегическия план за трансформация и плана за действие в областта на околната среда и социалната сфера. Идентифицира и разработва други стойностни творчески инициативи и специални проекти, които водят до изпълнението на целта на летището за нулеви въглеродни емисии до 2050 г. Тя/той комуникира и работи с всички организационни отдели, включително с висшето ръководство, външните консултанти по екологично и социално управление и различни заинтересовани страни на летището. Докладва на ръководителя на отдел „Екологично и социално управление“.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ