Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

За нас

Екология

Всяка една човешка дейност е породена от нуждите на обществото. Тя има своята икономическа полза, но също така дава своето отражение върху околната среда. В това отношение гражданското въздухоплаване не се различава от която и да е друга човешка дейност – то е възникнало в отговор на потребността на хората да пътуват по-бързо и по-комфортно, а това от своя страна е довело до различни промени в околната среда.

В течение на времето е осъзната необходимостта да се намери най-добрият баланс между икономическите ползи от бурно развиващата се индустрия и начинът, по който това се отразява на условията за живот на хората. Този баланс е в основата на стратегията за устойчиво развитие на авиационния бизнес.

Ние от “СОФ Кънект” АД се стремим да изпълняваме своите задължения така, че да намалим доколкото ни е възможно отражението на авиационната дейност върху околната среда и хората, живеещите и работещи в района на Летище София.

Правим това, като наблюдаваме, контролираме и оценяваме различните аспекти на нашите дейности и това как те се отразяват върху околната среда. Това ни помага да преценим как да намалим въздействието им върху условията на живот в близост до летището.

Всичко това постави началото на дългосрочната политика на “СОФ Кънект” АД , подчинена на принципите за устойчиво развитие – усвояване и прилагане на най-добрите световни практики в авиационния бизнес, наред със стремежа да се утвърдим като добри съседи за живеещите и работещи в района граждани.

ПОЛИТИКИ ПО ОКОЛНА СРЕДА И КАЧЕСТВО

Тук може да видите политиката ни по околна среда и политиката ни по качество. 

 

Опазване на климата

„СОФ Кънект” АД като летищен оператор цели да управлява въглеродните емисии от своята дейност така, че да подобри отражението си върху околната среда, обществото и икономиката докато развива летище София.
Продължаваме участието си в програмата за въглеродна акредитация на летищата на ACI EUROPE  (Airport Carbon Accreditation Programme),  в която летище София се включи през 2016 г. Тя е израз на отговорността на летищата към борбата с климатичните промени и проактивната им позиция по отношение намаляване на неблагоприятния ефект от въглеродните емисии върху климата.

Програмата има няколко нива, като всяко следващо изисква поемане на по-сериозни ангажименти за намаляване на въглеродния отпечатък. За успешното управление на емисиите ни и тяхното намаляване приехме фирмена Политика за енергийна ефективност и управление на емисиите на парникови газове, с която можете да се запознаете ТУК

С постигането на Ниво 3 „Оптимизация“ в ACA Programme, поехме ангажимент не само да намаляваме собствения си въглероден отпечатък като летищен оператор, но и да включим активно всички основни заинтересовани страни в процеса на управление на емисиите на парникови газове, така че заедно да постигнем намаляването им на територията на летище София. Затова планирахме редица мерки за увличане на партньорите ни в съвместни действия за борба с климатичните промени. Планът за ангажиране на заинтересованите страни може да намерите ТУК

Стратегическа карта за шум

От 2017 г. Летище София е „основно летище“ по смисъла на т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) с реализирани повече от 50 000 самолетодвижения за една година. Във връзка с това и в съответствие със ЗЗШОС и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда бе разработена стратегическа карта за шум за Летище София, одобрена от Министъра на здравеопазването със Заповед № РД-01-228/02.08.2019 г.
За повече информация свалете файла:

За повече информация натиснете ТУК

Съдържание (файлове в PDF и BMP формат):

Стратегическа карта за шум за Летище София (СКШ);
Сурови изчислителни резултати (база за компилиране на изходните данни от разработената СКШ);
КАРНЕТИ – Верификационни контролни измервания;
СКШ 24 – LDEN, dB(A);
СКШ нощ – LNIGHT, dB(A);
СКШ ден – LDAY, dB(A);
СКШ вечер – LEVENING, dB(A).

План за действие към СКШ за летище София

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда и съобразно изискванията на Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, е разработен План за действие към Стратегическата карта за шум на Летище София.

Планът е одобрен със Заповед
№ РД-01-164/12.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Планът съдържа мерки за управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда, които ще бъдат прилагани в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

Планa за действие към Стратегическа карта за шум на летище София:

Свали PDF файл

Онлайн формуляр за подаване на въпроси и коментари, свързани с авиационния шум:

Отвори онлайн формуляр

Информация за авиационния шум в района на летище София:

Отвори страницата

Информация за летище София съгласно чл. 116д на ЗООС и чл. 20 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях:

Свали PDF файл  

Политика за предотвратяване на големи аварии в отдел ГСМ, дирекция „Транспорт и ГСМ” на „Летище София” EАД.

Свали PDF файл