Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

Правила и общи условия за участие във фейсбук играта „Спечели уикенд В Мюнхен“

 

 

Общи условия

 1. Целта на настоящите общи условия е да се установят правилата за провеждане, на Фейсбук играта с наименование „Спечели уикенд в Мюнхен“, както и определяне на реда и начина за избор на победител и връчване на обявените награди. Настоящите правила могат неограничено да бъдат изменяни и допълвани от организатора и се публикуват в интернет-страницата на летище София: https://sofia-airport.eu
 2. Организатор на играта е „СОФ Кънект“ АД, с адрес на управление гр. София, бул. Христофор Колумб №1, Летище София, ЕИК 206155179 в партньорство с летище Мюнхен (Flughafen München GmbH (FMG)) и Deutsche Lufthansa AG.
 3. В настоящата игра има право да участват пълнолетни и дееспособни физически лица с изключение на служителите на „СОФ Кънект“ АД.
 4. Играта се провежда чрез Фейсбук страницата на летище София https://www.facebook.com/SOFIAirport
 5. Играта не се организира от Фейсбук и по никакъв начин не е свързана с компанията.
 6. Участието в нея е безплатно и се урежда изключително от настоящите условия за участие.
 7. Само една публикация на участник ще бъде включена в избора на победител. Строго забранено е използването на няколко профила във Facebook, за да увеличите шансовете си за победа.

 

ПЕРИОД И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Играта ще се проведе в периода 20.0630.06.2022 г. при следните условия:

 1. Участниците трябва да коментират под поста на играта, отговаряйки на въпроса, съдържащ се в поста на играта, а именно „Кои забележителности бихте посетили в Мюнхен? и да отбележат двама приятели, с които често пътуват.
 2. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта, то е необходимо да уведоми писмено Организатора като изпрати имейл на [email protected], като задължително упомене профила, с който се е регистрирал.
 3. В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове. Участието в играта не е обвързано с покупка. С участието си в играта участникът декларира, че има навършени 18 години и че има валидно право да извърши всички правни  и фактически действия за участието си.
 4. Всички служители на летищният оператор на летище София – „СОФ Кънект“ и членовете на техните семейства нямат право да участват в играта.
 5. След изпълнението на горепосочените условия участникът се счита за регистриран за участие в играта. Организаторът не изпраща потвърждение за регистрация или участие в играта.
 6. Участниците, които не са изпълнили едно или повече от горепосочените условния или са публикували коментар с несъответстващо на тях съдържание, няма да получат право да участват в томболата за обявената награда.
 7. Участници, които публикуват нецензурно, обидно или противоречащо на общоприетите морални норми съдържание или съдържание, уронващо престижа на летище София и Организатора ще бъдат дисквалифицирани.

 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

 1. На 01.07 ще бъде изтеглен победителят на случаен принцип, като изборът ще бъде направен с томбола от софтуерен инструмент – https://commentpicker.com/.
 2. Победителят ще спечели два безплатни двупосочни самолетни билета от София до Мюнхен с авиокомпания Луфтханза, както и две безплатни нощувки за двама в място за настаняване с минимум 3 звезди в град Мюнхен. Всички други разходи, свързани с пътуването за са сметка на печелившия.
 3. Билетите и нощувките ще могат да се ползват в срок от обявяване на печелившия до 15.12.2022 г.
 4. Организаторът ще публикува в пост във Фейсбук страницата на летище София профилната снимка и името на печелившия/ профила, с което се е регистрирал във Фейсбук. Организаторът може да уведоми спечелилия чрез съобщение във Фейсбук или по друг подходящ начин.
 5. Печелившият уведомява организатора не по-късно от 14 дни преди избраните дати на пътуване. Уведомяването на организатора се извършва по електронна поща, като се посочват имена, дата на раждане, информация за контакт и други лични данни, необходими за издаване на самолетен билет и осигуряване на хотелска резервация
 6. В случай, че печелившият не потърси наградата си в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на обявяването и, Организаторът ще определи чрез ново теглене победител от останалите участници, изпълнили условията на играта.
 7. Прехвърлянето на наградата на трети лица не е допустимо.
 8. Печелившият участник се съгласява фотографски и видео изображения на които присъства да бъдат използвани свободно и неограничено в социалните мрежи, включително в съобщения до медиите. Печелившият участник се съгласява да участва в церемонии по изпращането и посрещането му на летище София, като това може да включва присъствието на медии и необходимост от даване на интервюта.
 9. Наградата ще бъде връчена лично на печелившия след като Организаторът осъществи първоначален контакт с него по телефона.
 10. Не е възможна замяна или изплащане на наградата в брой.
 11. Печелившият носи отговорност за евентуално данъчно облагане, свързано с печалбата.
 12. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от Организатора при условията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
 2. Пълна политика за защита на личните данни при участие във Фейсбук играта може да намерите тук:
 3. С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране и провеждане на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организацията на играта по повод издаването на самолетни билети и осигуряване на хотелска резервация. Съгласието на участник се счита предоставено с поставяне на коментара под публикацията за Играта на https://www.facebook.com/SOFIAirport в отговор на въпроса „Кои забележителности бихте посетили в Мюнхен?“
 4. Всеки участник има право да оттегли своето съгласие за участие в Играта във всеки един момент. Това става чрез изтирване на публикувания коментар за участие в Играта. До момента на оттегляне на съгласието обработването на личните данни на участника се счита законосъобразно.
 5. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на играта. Организаторът спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство.
 6. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни освен необходимите за закупуване на самолетни билети и осигуряване на хотелска резервация.

 

ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 1. Чрез включването си в играта, участникът се съгласява с настоящите Общи условия;
 2. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може  да влияе, Организаторът има право да прекрати играта. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с наградната игра или прилагането на правилата на наградната игра, са окончателни и се отнасят до всички участници.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Организаторът запазва правото си да прекрати или спре играта на всеки етап от нейното провеждане, като уведоми участниците на официалната страница във Facebook. Всички участници се считат уведомени от момента на публикуването от Организатора на пост в този смисъл. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на участник/участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.
 2. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 3. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

Разпоредбите на настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

*Последна промяна на 30.06/ Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип на 1 юли 2о22 г.